AgroEnergia

OZE PODR > Dofinansowania OZE > AgroEnergia


Dofinansowanie "AgroEnergia"

Celem programu AgroEnergia jest wsparcie inwestycji m.in. w odnawialne źródła energii,
które pozwolą na ograniczenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko.
Pomoc w postaci dotacji przyczyni się do poprawy jakości powietrza, a także poprawy
efektywności energetycznej gospodarstw rolnych i zwiększenie ich samodzielności
energetycznej.

Beneficjentem programu może zostać:
– osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których
łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha
oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo,
– osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których
łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha
oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania
prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług
rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim
rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z
(z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania
koni) lub 01.63.Z).
Program został podzielony na dwie części. Pierwsza z nich dotyczy inwestycji w instalacje
fotowoltaiczne wiatrowe, pompy ciepła i magazyny energii, natomiast druga obejmuje
biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne.
W I części programu, dofinansowaniu podlegają inwestycje w nowe źródła energii
elektrycznej i cieplnej (w tym OZE) o zainstalowanej mocy od 10 do 50 kWp.

Są to:

 – instalacje fotowoltaiczne o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,

– instalacje wiatrowe o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,

– pompy ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym
złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu
energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,

– instalacje hybrydowe, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa
wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ (sumarycznie moc całej instalacji
może przekraczać 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek nie mogą
przekraczać 50 kW). Realizacja takiego projektu musi wynikać z audytu
energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła.
II część programu obejmuje inwestycje w:

– biogazownie rolnicze o mocy do 500 kW uzupełnione o instalacje do wytwarzania
biogazu rolniczego,

– elektrownie wodne o mocy do 500 kW
W przypadku realizacji instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz instalacji hybrydowej
można uzyskać wsparcie na zakup i montaż towarzyszących magazynów energii.
Dofinansowaniem mogą zostać objęte również określone koszty kwalifikowane, takie jak:

– zakup, montaż i odbiór instalacji oraz środki trwałe (jeśli nie były leasingowane),

– koszty materiałów, narzędzi i wymaganej infrastruktury oraz wynagrodzenie dla ekip
budowlanych.

Do kosztów kwalifikowanych nie można zaliczyć audytu energetycznego ani podatku VAT.
Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej
instalacji lub jej modernizacji, jak również rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie.
Instalacja objęta dofinansowaniem ma służyć jedynie zaspokojeniu własnych potrzeb
energetycznych rolnika.
Całkowity budżet najnowszego rządowego programu przeznaczonego dla rolników ma
wynieść 200 mln złotych. Z czego 170 mln zł będą stanowiły bezzwrotne formy
finansowania, a 30 mln zł będzie wsparciem zwrotnym.

Dofinansowanie w I części programu w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych
dla instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych, pomp ciepła i magazynów energii:
Moc instalacji [kW] Procentowy udział w kosztach kwalifikowanych Nie więcej niż [zł]
10 < kW ≤ 30 do 20% 15 000
30 < kW ≤ 50 do 13% 25 000
Dofinansowanie w II części programu obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych
biogazowni rolniczych i elektrowni wodnych:
Moc instalacji [kW] Procentowy udział w kosztach kwalifikowanych Nie więcej niż [zł]
kW ≤ 150 do 50% 30 000
150 < kW ≤ 300 do 50% 25 000
300 < kW ≤ 500 do 50% 20 000

Dodatkowo dla instalacji hybrydowych dodatek w wysokości 10 tys. zł.
Dla towarzyszących magazynów energii – dofinansowanie w formie dotacji do 20%
kosztów kwalifikowanych, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż
50% kosztów źródła wytwarzania energii.
Osoby zainteresowane I częścią programu mogą składać wnioski od 01.10.2021 r. do
30.09.2025 r. lub do wyczerpania dostępnych środków. Nabór do II części jest prowadzony
od 20.07.2021 r. do 30.09.2022 r. lub do wyczerpania funduszy.
Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
Beneficjent nie może korzystać w tym samym czasie z programów Mój Prąd lub Czyste
Powietrze. Dofinansowanie z AgroEnergia może być jednak łączone z ulgą
termomodernizacyjną, pod warunkiem pomniejszenia odpisu od podatku o wartość przyznanej dotacji.

 
Ważne!
W przypadku chęci skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie
z programu Agroenergia.