Czyste powietrze

OZE PODR > Dofinansowania OZE > Czyste powietrze


Dofinansowanie "Czyste powietrze"

Program „Czyste Powietrze” 2023 wystartował 3 stycznia 2023 r. i skierowany jest do
mieszkańców domów jednorodzinnych (nie dotyczy budynków dopiero budowanych).
O dofinansowanie może się starać:
– właściciel domu jednorodzinnego,
– współwłaściciel domu jednorodzinnego,
– właściciel lub współwłaściciel wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu
mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Osoby z powyższej listy muszą także spełniać kryterium dochodowe. Jest ono różne dla
każdego z poziomów dofinansowania – im niższe dochody, tym wyższą kwotę można
uzyskać. Osoby mające domy w budowie mogą z kolei skorzystać z programu „Moje ciepło”. Dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych odpowiednim programem dopłat jest „Ciepłe mieszkanie”.

W zależności od dochodów w „Czystym Powietrzu” można starać się o różne poziomy
dofinansowania. Poniżej omawiamy szczegółowo każdy z nich. Warto też pamiętać, że na
stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dostępny jest
wygodny kalkulator dotacji, który ułatwi ustalenie, o jaką kwotę można się starać.
Podstawowy poziom dofinansowania pozwala uzyskać do 66 tys. zł. Z tego poziomu mogą
skorzystać osoby, których dochód roczny nie przekracza 135 tys. zł. Wsparcie udzielane jest
w formie dotacji. Dostępne są trzy opcje dofinansowania.
Podwyższony poziom dofinansowania daje szansę uzyskania nawet 99 tys. zł. Z tego poziomu
skorzystają osoby, w przypadku których przeciętny miesięczny dochód na osobę
w gospodarstwie domowym nie przekracza 1894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2651 zł
(jednoosobowe). Wsparcia udziela się w formie dotacji. Przewidziano trzy opcje
dofinansowania.
Przy każdej z powyższych opcji można też otrzymać dodatkowo 1200 zł na audyt
energetyczny.
Najwyższy poziom dofinansowania to szansa na nawet 135 tys. zł dofinansowania.
Przewidziano go dla osób, które osiągają przeciętny miesięczny dochód na osobę
w gospodarstwie domowym nie większy niż 1090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1526
zł (jednoosobowe). O ten poziom dofinansowania mogą się ubiegać także osoby posiadające
ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego lub rodzinnego albo
specjalnego zasiłku opiekuńczego. Prawo to musi być potwierdzone zaświadczeniem od
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W „Czystym Powietrzu” na ogół najpierw należy na własny koszt wykonać prace objęte
dofinansowaniem, a dopiero później otrzymuje się zwrot środków. W najnowszej edycji programu można jednak starać się o dotację z prefinansowaniem, dzięki której można otrzymać część pieniędzy przed rozpoczęciem prac. Osoba, która uzyska taką dotację, ma 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku na realizację przedsięwzięcia.
Prefinansowanie obejmuje wypłatę:
a) zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 proc. przyznanej dotacji przypadającej na
dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie Beneficjenta z wykonawcą,
przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50 proc.
maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku
o dofinansowanie,
b) pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia
zawarty w danej umowie/umowach Beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu
zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.