Energia dla wsi

OZE PODR > Dofinansowania OZE > Energia dla wsi


Dofinansowanie "Energia dla wsi"

Celem nowego priorytetowego programu „Energia dla wsi”, który został uruchomiony
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 stycznia br., jest
zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gmin wiejskich
i wiejsko-miejskich. Budżet pierwszego naboru wynosi 100 mln zł.
Z dofinansowania w ramach programu „Energia dla wsi” będą mogły skorzystać istniejące
spółdzielnie energetyczne lub ich członkowie będący przedsiębiorcami, a także powstające
spółdzielnie energetyczne oraz rolnicy – osoby fizyczne, jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne (które w ramach działalności
rolniczej, prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy prowadzą gospodarstwo rolne
w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej
w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub dział specjalny produkcji
rolnej).

W przypadku osoby fizycznej, gdy instalacja OZE będzie służyła prowadzeniu działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, beneficjentem
programu będzie mógł być rolnik z zarejestrowaną daną działalnością.
Przewidziano udzielanie wsparcia finansowego dla: instalacji fotowoltaicznych lub turbin
wiatrowych, biogazowni i elektrowni wodnych oraz magazynów energii zintegrowanych
z tymi źródłami. Pożyczka będzie mogła sięgnąć do 100 proc. kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięć (maks. do 25 mln zł), a dotacja nawet do 65 proc. kosztów kwalifikowanych
(maks. do 20 mln zł). Inwestycje nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie. Przez „rozpoczęcie inwestycji” należy rozumieć podjęcie robót
budowlanych lub złożenie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia
urządzeń lub jakiegokolwiek zobowiązania, które czynić będzie realizację inwestycji
nieodwracalną.

Nabór wniosków w ramach programu „Energia dla wsi” ma się odbywać, w trybie ciągłym od
25 stycznia do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania przewidzianej puli środków. Wnioski
o pożyczki i dotacje będzie można składać tylko w wersji elektronicznej poprzez Generator
Wniosków o Dofinansowanie.

Rolnik, który skorzysta z programu, będzie mógł dofinansować:
– instalacje fotowoltaiczne i instalacje wiatrowe o mocy powyżej 50 kW nie większej
niż 1 MW
– elektrownie wodne i biogazownie rolnicze o mocy powyżej 10 kW nie większej niż
1 MW
– magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach
inwestycji jw.
Istniejąca spółdzielnia energetyczna lub jej członek lub powstająca spółdzielnia energetyczna,
którzy skorzystają z programu, będą mogli dofinansować:
 
– instalacje fotowoltaiczne, instalacje wiatrowe, elektrownie wodne i biogazownie
o mocy powyżej 10 kW nie większej niż 10 MW
– magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach
inwestycji jw.

Jeśli skorzystasz z programu i przeznaczysz uzyskane wsparcie na instalacje fotowoltaiczne
i instalacje wiatrowe – pożyczka może sięgnąć do 100% kosztów kwalifikowanych.
Jeśli skorzystasz z programu i przeznaczysz uzyskane wsparcie na elektrownie wodne
i biogazownie, dotacja może sięgnąć do 45% kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczka do
100% kosztów kwalifikowanych.

Jeśli skorzystasz z programu i przeznaczysz uzyskane wsparcie  na magazyn energii, dotacja
może sięgnąć do 20% kosztów kwalifikowanych.