Projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich – utworzenie
pracowni demonstracyjnej w PODR Boguchwała” – współfinansowany w ramach NFOŚiGW. Jest on
inspirowany własnymi obserwacjami i doświadczeniami pracowników PODR – jedynej instytucji w
województwie o tak rozbudowanej strukturze i tak bliskim kontakcie z rolnikami i mieszkańcami
obszarów wiejskich.
Celem Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale jest prowadzenie
doradztwa rolniczego obejmującego doradztwo w zakresie innowacyjnych technologii w produkcji
roślinnej, ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym, ekologicznych metod produkcji, w tym
wykorzystania OZE w gospodarstwach rolnych i domowych, propagowania rozwoju przetwórstwa
w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające
na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej
gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także
podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.
Projekt polegał na stworzeniu na terenie pola doświadczalnego nowoczesnej pracowni
dotyczącej odnawialnych źródeł energii. Pracownia znajduje się w budynku gospodarczym
funkcjonującym przy polu doświadczalnym Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w
Boguchwale. Do stworzenia pracowni zostanie wykorzystane pomieszczenie, które służyło już do
edukacji w zakresie OZE.
Realizacja tego priorytetu wpisuje się w cele klimatyczno-energetyczne określone w „Krajowym
Planie na Rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030”. Należą do nich m.in.:

 1. ograniczenie emisji CO2 w sektorach non-ETS o 7% do 2030 r. (w stosunku do 2005 r.),
 2. udział energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii brutto
  w 2030 r. na poziomie 21-23%,
 3. roczny wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie i chłodnictwie ma
  wynosić 1,1 pkt procentowego średniorocznie,
 4. wzrost efektywności energetycznej o 23% do 2030 r. (w stosunku do prognoz zużycia energii
  pierwotnej w 2007 r.).
  Do najważniejszych efektów ewidencjonowanych w ramach tego priorytetu należy zaliczyć:
 5. wzrost ilości wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych,
 6. wzrost ilości wytwarzanej energii w skojarzeniu (wysokosprawna kogeneracja),
 7. zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i finalnej,
 8. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.
  Wspólnotowa polityka energetyczna wskazuje, iż należy zwiększać bezpieczeństwo
  energetyczne poprzez uniezależnienie od dostaw energii z importu i wzrost dywersyfikacji źródeł
  energii. Dlatego też głównym kierunkiem jest zwiększanie udziału energetyki opartej na OZE w
  ogólnym bilansie energetycznym województwa. Województwo podkarpackie posiada dobre warunki
  naturalne do rozwoju infrastruktury OZE, co pozwoli na niezależność energetyczną. Należy
  podkreślić, że energia pochodząca z OZE jest przyjazną zarówno dla człowieka, jak i środowiska, co
  jest niepodważalnym atutem w obliczu zanieczyszczenia środowiska i wynikających z tego
  konsekwencji dla gospodarki regionu, w tym zdrowia społeczeństwa. Konieczne będzie także
  zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie OZE, a także realizacja systemu wsparcia dla
  mikroinstalacji OZE i działalności prosumenckiej. System generacji rozproszonej oznacza efektywne
  zarządzanie energią, gdyż charakteryzuje się niewielkimi stratami w procesie przesyłu energii.