1 stycznia 2024 r. będą obowiązywały zaktualizowane wzory wniosków o wydanie błękitnych i zielonych świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej.

Wzór wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia potwierdzającego wytworzenie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii, czyli z biogazu rolniczego (świadectwa błękitne) lub z innych odnawialnych źródeł energii (świadectwa zielone).

Wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia należy złożyć do operatora systemu elektroenergetycznego w terminie 45 dni od dnia zakończenia okresu wytwarzania energii elektrycznej objętej wnioskiem[2]. Oznacza to, że wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia za 2023 r. należy złożyć do operatora najpóźniej do 14 lutego 2024 r. Ważne jest, że w tym przypadku wiążąca będzie data wpływu wniosku do operatora, a nie data jego nadania w urzędzie pocztowym.

  • Świadectwo pochodzenia energii przysługuje przedsiębiorcom, którzy wytwarzają energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii. Warunkiem przyznania świadectwa, jest wytwarzanie energii w instalacji odnawialnego źródła energii, w której energia wytworzona została po raz pierwszy przed 1 lipca 2016 roku.
  • Świadectwo pochodzenia dla energii elektrycznej przysługuje przez okres kolejnych 15 lat, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2035 r. Okres ten liczy się od dnia wytworzenia energii po raz pierwszy, potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia.